Хотел Метрополитън, град София, бул. Цариградско шосе 64
registration@inclusion-conference.org
0877 183 624


В секцията ще бъдат обсъждани въпроси свързани с профисионалните предизвикателства пред професията на ресурсния учител. Предвиждаме включване и на успешни модели на ресурсно подпомагане на различни деца и ученици със специални образователни потребности.

Интегрираното обучение за децата със специални ибразователни потребности  беше невъзможен процес без присъствието на ресурсните учители в екипите на детските градини и училищата. Това важи в пълна степен и днес при реализирането на приобщаващото образование. Ресурсният учител е важен фактор, обезпечаващ включването на детето със СОП в дейностите на училището и детската градина и ключов елемент на подкрепящата образователна среда, организирана на ниво образователна институция. От неговото отношението и готовността да оказват адекватна подкрепа чрез професионални, комплексни и координиращи грижи зависи развитието на потенциала на тези деца и преодоляването на всички трудности, стоящи пред тях- обучителни, психически, социални, емоционални, физически и пр. В тази връзка новата философия в предоставянето на социална и образователна услуга за деца със СОП предполага и нови изисквания към компетентностите на ресурсния учител. Тези компетентности са пряко обвързани с четирите основни ценности от профила на приобщаващия учител, а именно: 1. Способности за оценка на различните възможности на учениците. /Приемане на различията на учениците като ресурс и ценно предимство за ученето. Определяне на функционирането на детето, неговите интереси и способности, с цел- предоставянето на най- подходящата подкрепа за развитие./ 2. Подкрепа за всеки ученик. / Наличие на високи очаквания от страна на учителите за постиженията на децата. Насърчаване на академичното, практическото, социалното и емоционалното учене чрез прилагане на ефективни методи на преподаване, улесняващи включването и участието/. 3. Съвместна работа. / Прилагане на ефективни екипни подходи за съвместно преподаване чрез въвличането на самите деца, родителите съучениците, педагогическите специалисти, непедагогическия персонал като мултидисциплинарни екипи. Създаването на широка мрежа от партньорства за решаване на проблеми и получаване на допълнителна подкрепа от общността за образователната институция./ 4. Лично професионално развитие. / Учителите като рефлективни практици. Приемане на разбирането, че образователната степен е само основата, върху която се трупат професионални умения/. Представените четирите основни ценности, които имат фундаментално значение за работата на ресурсния учител са модел на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование. В случая те са предложени като основни тематични направления за дискусии с участниците в конференцията.

Гост лектори в тази секция ще бъдат представители на Фондация "Мария". Мисията на фондация "Светът на Мария" е да подобри качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомага личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

Повече за фондацията можете да откриете на следния сайт:

https://www.mariasworld.org/bg/

Секретар на секцията: д-р Цветомира Англеова, e-mail: angelova_tzvetomira@abv.bg

Share on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share