Хотел Метрополитън, град София, бул. Цариградско шосе 64
registration@inclusion-conference.org
0877 183 624


10:15 | пн | 11 ноември 2019

Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование“  организирана от  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София град, съвместно с Национална асоциация на ресурсните учители се проведе на  08-09.11.2019 година в хотел Метрополитън, гр. София.

 В събитието взеха участие около 230 участници - всички ангажирани със сърце и ум в каузата за добруването на всяко дете. Работата ни получи висока оценка от представителите на държавните институции, които поеха ангажимент приобщаващото образование да продължи да бъде във фокуса на държавните политики. Срещнахме се с много представители на висшите училища, които помагат за професионалното развитие на всички педагогически специалисти, работещи с деца , имащи нужда от подкрепа. Благодарни и горди сме, че много учители в детски градини и училища, много специалисти от центровете за подкрепа на приобщаващото образование споделиха изключително ценен опит от своята работа. Представените добрите подходи и практики ще бъдат публикувани в специален сборник, който ще направи възможно всеки от вас да се убеди, че когато има желание и се работи в сътрудничество с всички заинтересовани страни, могат да бъдат постигани изключителни резултати както за развитието на конкретните деца, така и за промяна на детските градини и училищата като организации и институции. 

Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката, поздрави участниците в конференцията от името на министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев. В изказването бе подчертана изключителната роля на ресурсните учители и специалисти за реализиране в практиката на голямата идея за приобщаващото образование. Това означава да се работи с душа и сърце, да се търсят решения отвъд страховете и стереотипите. Тя благодари за обичта, с която ресурсните учители и специалисти обграждат децата. В изказването приобщаващото образование бе определено като приоритет в работата на министерството и през следващата година.

Милена Дамянова, председател на комисията по образованието и науката приветства участниците в нашата конференция. В поздравелението се казва, че ресурсните учители и подкрепящите специалисти имат ключова роля за откриване на талантите и потенциала на всяко дете, че ключът към успеха на всяко дете минава през общите усилия на всички. Само по този начин новата философия на образованието може да стане реалност в практиките на детските градини и училищата, които винаги имат силата да оформят живота на децата

Грета Ганчева - директор на дирекция „Приобщаващо Образование“ в Министерството на Образованието и Науката направи кратка равносметка на развитието на приобщаващото образование в българия. Има много трудности, нерешени проблеми, но и много ценни научени уроци. Има опит, постижения и все по-голямо доверие. Необходимо е да се разшири методическата подкрепа към ресурсните учители, за да могат още по-качествено да работят заедно с учителите, които обучават конкретните деца. Важно е да се организират и съвместни обучения за екипите в детските градини и училищата за по-пълноценно и системно приобщаване на децата.

Основен фокус в изказването на д-р Калоян Дамянов, директор на РЦПППО София-град, беше ролята на ресурсните учители в процеса на организиране на съвместното обучение в детската градина и училището. Сътрудничеството, доверието и надграждането в работата между значимите учители придават смисъл и съдържание на приобщаващото образование. Необходимо е да се изгради и допълнителен ресурс, който реално да обезпечи приобщаващите образователни политики. Въвеждането на втори учител в класната стая и моделът на съвместно преподаване е една от най-успешните приобщаващи практики доказали своята ефективност в редица страни по света.

Aкадемичната подготовка на ресурсните учители в България бе основна тема в изказването на доц.дпн Пелагия Терзийска от факултета по педагогика към ЮЗУ „Неофит Рилски“. Професионалните компетенции и качества са насочени към постигането на максимална ефективност в процеса на подпомагане на ученика със специални образователни потребности, вкл. консултиране на всички учители, работещи с конкретно дете, реализиране на съвместно преподаване в приобщаващата класна стая, работа с родителите.

Етичният кодекс на ресурсните учители помага за професионалното развитие и поддържането на високи стандарти в работата на ресурсните специалисти представи Гергана Колчакова, Директор на РЦПППО Пазарджик. Етичните и професионални стандарти допълват грижата за оптимално организирана среда в училището, проектирана и поддържана от подготвени и мотивирани педагогически специалисти с активното участие на семейството и на общностите, близки до училището. добре управляваната и обезпечената подкрепяща среда осигурява както емоционален комфорт, така и стимулиращо развитие за всички деца.

Най-добрите и успешни практики, правещи възможно приобщаващото училище и съвместното преподаване представи Мая Зафирова, директор на 140 СУ „Иван Богоров“, град София. Приобщаващото образование е начин на мислене и на живот в училището, което се стреми да оказва точно тази подкрепа, от която в даден момент има нужда конкретно дете. приобщаващите политики обхващат всички форми и дейности в училището, които по адекватен начин осигуряват възможност за активно участие на всяко дете.

НАРУ ще продължава да работи, за да може всичко направено да се популяризира, всичко желано да се случва, като в същото време се откриват нови възможности и хоризонти.

Share on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share


13ноември2019

Поздравителни адреси

Поздравителни адреси, постъпили за конференцията

06ноември2019

Програма на конференцията

Програма на Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование“ 2019.

Организационен комитет

На тази страница може да се запознаете с организационния комитет на Националната конференция: "Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование".

Грета Ганчева

директор на Дирекция Приобщаващо образование, МОН

Конференция 2019