Хотел Метрополитън, град София, бул. Цариградско шосе 64
registration@inclusion-conference.org
0877 183 624


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА И АНОТАЦИИТЕ
ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ

- Заглавие – Times New Roman 14, Center, Bold;
- Празен ред;
- Име на автора (авторите), научните звания и научните степени;
- Институция, към която работи;
- Празен ред;
- Текст – до 200 думи, отразяващи основното съдържание и направление на разработката.

Текста на резюметата следва да поместите в означеното за това поле при регистрация.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ
ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДА

Срок за представяне на докладите: 01.12.2019 г.
- Шрифт – Times New Roman 12;
- Page Setup – Top: 20 mm, Bottom: 20 mm, Left: 25 mm, Right: 20 mm;
- Paper Size – A4;
- Line Spacing – Single;
- First Line: 1 cm.
- Заглавие – Times New Roman 14, Center, Bold;
- Празен ред;
- Име на автора (авторите), научните звания и научните степени;
- Институция, към която работи;
- Празен ред;
- Резюме на български език – Font Size 10, Center, Bold;
- Празен ред;
- Текст на доклада (въведение, методология, резултати, статистики, заключение, библиография ) – Font Size 12;
- След литературата – трите имена на автора (авторите) с научно звание и научна степен, месторабота, телефон, e-mail;
- Илюстрациите (черно-бели) да бъдат изработени с някои от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование – под тях, центрирано;
- Таблиците да имат номерация и наименование – над тях, подравнени вдясно;
- Цитираната в текста литература да се означава с числа, заградени в квадратни скоби;
- Цитирана литература след доклада да се подрежда в азбучен ред по фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта;
- Цитираните източници от Интернет да са от официални страници на Университети, научно-изследователски институти и от инфо-банките към съответните лицензирани библиотеки;
- Страниците да не бъдат номерирани;
- Общ обем – не повече от 6 страници за докладите, вкл.резюмето;

ВАЖНО! Програмният и научен комитет си запазва правото да не публикува доклади, които не отговарят на посочените изисквания. Краен срок за представяне на пълния текст на докладите - 01.12.2019 г.

Изпращане в електронна форма (MSWord, XP Windows) на e-mail:  registration@inclusion-conference.org