Хотел Метрополитън, град София, бул. Цариградско шосе 64
registration@inclusion-conference.org
0877 183 624


140 СУ „Иван Богоров“ – Приобщаващо образование на практика

Град София, ж.к. Обеля 2, ул. „Дико Илиев“ 9

140. СУ „Иван Богоров“ предоставя услуги във връзка с приобщаващото образование преди влизане на ЗПУО, през 2016 г. От 2000 година се работи усилено за приобщаване на учениците и родителите им към училищния живот, като са включвани и специалисти към екипа. Това са логопед, педагогически съветници и допълнителна работа за ученици със затруднения от учителите.

Към момента в колектива има на щат: 1,5 щата „логопеди“, 4,5 щата „ресурсни учители“, 1 щат „педагогически съветник“, 2 щата „училищни психолози“, 0,5 щат „социален работник“. За всеки специалист е осигурен съответния специализиран кабинет. Училището разполага с мултисензорна стая, която е първата по рода си за учебно заведение.

Много от членовете на ЕПЛР посещават учениците в часовете с класа като им осигуряват подкрепа по време на час. За всяко дете има индивидуален график за съответния специалист, включващ индивидуална работа. Към началото на учебната 2019/2020 година са изработени 35 индивидуални учебни програми за комбинирана или индивидуална форма на обучение.

Share on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share